Om foreningen

Bestyrelse

Erni Neistrup

Formand

 

Telefon: 21743548

erni@vestegnens-square-og-contradance.dk

Michael Neistrup

Næstformand

 

Telefon: 30558917

michael@vestegnens-square-og-contradance.dk

Inger Schytter

Kasserer


Tommy Rasmussen

Bestyrelsesmedlem


Kirsten Lyngbye

Bestyrelsesmedlem

 


Vi glæder os til at se dig som medlem af vores forening.

Er der spørgsmål eller andre oplysninger du savner kontakt formanden eller kassereren.

Formål

Vest og syd for København har en stor del af de mange aktive squaredansere sluttet sig

sammen i deres fælles interesse for Traditionel Square Dance og dannet foreningen

 

Vestegnens Square Dance

Stiftet 5. januar 1995 i Tåstrup

 

På generalforsamlingen den 12. marts 2012 i Hedehuset blev det vedtaget, at foreningens navn fremover er:

 

Vestegnens Square- og Contra Dance

 

Vestegnens Square- og Contra Dance arbejder bredt med bl.a.

  • Danseaftener såvel for øvede som for uøvede dansere. Indholdet vil være kvadrilledanse (squares), rækkedanse (contras), kredsdanse (mixers/round dances) samt andre opstillinger på et niveau hvor alle kan deltage.
  • Aftener hvor øvede dansere kan få ”finpudset” udvalgte grundfigurer fra Traditionel Square Dance. Workshops hvor der indøves udvalgte danse fra Traditionel American Square Dance.

 

Til vore arrangementer vil musikken hovedsalig være fra gode bånd, men i et omfang der hænger økonomisk sammen engageres levende musik. Bestyrelsens håb er at foreningen til stadighed vokser og dermed danner basis for at vi kan tilbyde et varieret og spændende udbud af aktiviteter.

 

Indmeldelse kan ske ved at indbetale til foreningens Bank. Reg nr. 5342 Konto nr. 0247456 eller direkte til kassereren. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Undervisning inklusive medlemskab koster 520 kroner. Støttemedlemmer koster 40 kroner pr år.

 

Orientering om foreningens aktiviteter vil tilgå de enkelte medlemmer og vil endvidere blive annonceret dels i forbundsbladet ”Strings and Squares” og dels ved omdeling af løbesedler hos de Callere, der kører kurser/aften-skole hold. Eller på foreningens hjemmeside: www.vestegnens-square-og-contradance.dk

Vedtægter

Vestegnens Square- og Contra Dance

Stiftet 5. januar 1995 i Tåstrup.

 

Foreningen Vestegnens Square- og Contra Dance arbejder med at arrangere aktiviteter i traditionelle amerikanske square- og contradanse. Dette foregår for både begyndere og øvede. Indholdet i disse aktiviteter vil være squares (kvadrilledanse), contras (rækkedanse), mixers(kredsdanse).

 

Vedtægter

 

Foreningens navn, hjemsted og formål

 

§ 1. Foreningens navn er Vestegnens Square- og Contra Dance.

 

§ 2. Vestegnens Square- og Contra Dance er hjemmehørende i Høje-Tåstrup kommune.

Foreningen vil primært benytte kommunens lokaler til sine aktiviteter.

 

§ 3. Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til traditionel amerikansk square- og 

contra dance. Endvidere, i det omfang medlemmerne ønsker det, kan beslægtede folkedanse indgå i foreningens aktiviteter.

 

Medlemmer.

 

§ 4. Alle interesserede kan optages som medlemmer. Medlemskab er gyldigt, når 

medlemskontingentet er betalt. Kvitteringen gælder som medlemsbevis.

 

Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest dagen før generalforsamlingen, 

har ikke stemmeret og opstillingsret til bestyrelsen.

 

På samme måde betragtes disse som udtrådt af foreningen og har ikke længere krav 

på de goder, der er tilknyttet medlemskabet.


Foreningen forpligtes ved sin underskrift af Næstformand og Kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at Næstformand og Kasserer kan råde over Dankort og Netbank
til foreningens bankkonti hver for sig.

 

Foreningens økonomi.

 

§ 5. Foreningens økonomi er i det væsentlige baseret på indkomne kontingenter fra 

medlemmerne og ved offentlige bevillinger efter gældende lovgivning.

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

Regnskabsår.

 

§ 6. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.

 

Generalforsamling.

 

§ 7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 

afholdes årligt, inden udgangen af første kvartal. Den ordinære generalforsamling 

indkaldes skriftligt eller elektronisk med mindst 14 dages varsel, idet dagsordenen

skal omfatte:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Bestyrelsens fremlæggelse af aktivitetsplan for kommende år. 

5. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 1 uges skriftlig arsel med angivelse af dagsorden, efter at en tredjedel af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne skriftligt har anmodet derom.

 

Bestyrelse.

 

§ 8. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin dagsorden. Bestyrelsens formand og kasserer skal være personlig myndige. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen idet halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Revisor og revisor suppleant vælges for 1 år.

Bestyrelsen indkaldes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Foreningen tegnes af formanden, som skal være bosiddende i Høje-Taastrup kommune, og 1 bestyrelsesmedlem.

 

Foreningens ophævelse.

 

§ 9. Foreningens ophævelse kan besluttes på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal. Såfremt der ikke på den ordinære generalforsamling opnås det fornødne 2/3 flertal for beslutning om foreningens ophævelse træffes bestemmelse herom med almindelig flertal på en ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af foreningens ophævelse overgår midlerne efter Høje-Taastrup kommunes bestemmelser til beslægtede foreninger i kommunen.

 

§ 10 Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

 

Senest vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2020.

 

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til formanden eller kasseren.

 

Foreningens aktiviteter vil fremgå af hjemmeside: www.Vestegnens-square-og-contradance.dk, ligesom orientering vil ske direkte til foreningens medlemmer. 

Annoncering af aktiviteter vil ligeledes ske i forbundsbladet "Strings and Squares" samt ved uddeling af løbesedler.

 

 

 

Bestyrelsen var i 2012 som følger:

 

Formand: 

Erni Neistrup 3967 8110 e-mail erninei@hotmail.com

 

Kasserer: 

Knud Mikkelsen 4390 3052 e-mail kike.mikkelsen@youmail.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Michael Neistrup 3967 8110

 

Lise Skjæran 4465 2142 e-mail skjaeran@mail.tele.dk 

 

Gunnar Skjæran 4465 2142

 

Kirsten Mikkelsen 4390 3052

 

Conni Falkenberg 4399 1100 connifalkenberg@comxnet.dk

 

 

Vi glæder os til at se dig som medlem af foreningen.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

 

Bestyrelsen